AKTUELT

Velkommen til KAI-konferansen 2021

Digital transformasjon med arkivbriller

Tema for KAI-konferansen 2021 tar utgangspunkt i regjeringens mål om én digital offentlig sektor og hvordan utkast til ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver skal støtte opp under dette, samtidig som arkivet ivaretas. Hvilke ringvirkninger får dette for offentlig sektor og oss som arbeider med arkiv, og hvilken betydning har det for demokratiet, kvaliteten og omfanget av dokumentasjonen og tilgangen til arkivet?

Nytt lovutkast prøver å ta inn over seg de digitale prosessene og de nye måtene å samle, behandle og ikke minst ta vare på den informasjonen som skapes i denne digitale transformasjonen vi står i. Digitalisering av arbeidsprosesser kan skape muligheter for bedre dokumentasjon, men vil nytt lovutkast bidra til progresjon i slike prosesser? Vi håper loven er lagt frem før konferansen, for om så er vil det også få plass. 

Et viktig prinsipp i demokrati er åpenhet og tilgang til dokumentasjon om forvaltningens virksomhet. Lovutkastet foreslår å fjerne journalføringsplikten. Hvordan skal innsyn og tilgjengeliggjøring håndteres uten journalen?

Vi prøver i dag å se på arkiv på en annen måte og tilpasse oss det digitale samfunnet. Prosjekter som AKSON, DigiBarnevern, Helseplattformen med flere arbeider for å oppnå regjeringens mål om én digital offentlig sektor. Men hvor er arkivet i disse prosjektene? Kan vi bruke denne konferansen til å få fokus på arkiv mer tydelig fram i disse prosjektene og tilsvarende prosjekt i fremtiden?

Et av Arkivverkets satsningsområder er innebygd arkivering. Som vi forstår det er innebygget arkivering mer enn en standard. Det skal allerede ved planleggingen av nye løsninger og arbeidsprosesser legges til rette for å sikre dokumentasjon. Her er vi nysgjerrige på om arkivverket er kommet noe nærmere en eller flere løsninger for å sikre dette? Hvor i prosjektfasen er Arkivverket, og hvem samarbeider de med?

KAI konferansen 2021 har mange spørsmål, kanskje får vi svar på alle? 

IKA Trøndelag og Trondheim byarkiv i samarbeid med Arkivforbundet har gleden av å ønske velkommen til årets KAI-konferanse 15.-16.september i Trondheim.