top of page

VERKSTEDDAGEN

I forkant av konferansen arrangerer vi en verksteddag for KAI-institusjonene og andre deltagende arkivinstitusjoner. I tillegg blir det avholdt ledermøte samme dag.

De ulike verkstedene er: 

 • Språkverksted

 • Demokrativerksted

 • Innsynsverksted

 • Fagforum for arkivdanning

 

Tidsrom:       Aktivitet:

1030-             Registrering

1200-1300    Lunsj

1300-1700    Verksteder og ledermøte, felles pauser 1345 -1400 og 1530-1600

1800-2200    MingleKAI – Pizza og mingling på EnergiMølla musikk- og kulturhus.

 

Demokrativerksted

Innledning ved Karsten Korbøl, HIFO. Møteleder er Ida Merethe Jensen, Arkiv i Nordland

 

Mål:

 • Identifisere kilder til «formidlingspakke», i første omgang til skoleelever som er med i HIFOs historiekonkurranse «Min familie i historien»

 • Identifisere andre brukergrupper for tilsvarende formidlingspakker

 • Verkstedet skal kun sørge for innhold til formidlingspakkene, men også komme med forslag til publiseringssted

 • Identifisere mulige samarbeidspartnere

 • Hvordan knytte seg opp mot lærerutdanningen

 • Vurdere om dette skal være et varig nettverk

 

Språkverksted

Innledning ved Marianne Aasgaard, Språkrådet. Møteleder er Knut Kjosås, IKA Hordaland

Mål:

 • Identifisere begreper som tolkes ulikt og er problematisk for arkivfaget og sektoren

 • «Hvem eier definisjonsmakten?» - verkstedet drøfter og kommer med forslag til hvordan arkivsektoren kan få et felles begrepsapparat

 • Vurdere om dette skal være et varig nettverk

 

Innsyn/visningsløsninger

Innledning ved Torkjell Dahl, IT-sjef i Ringerike kommune og styreleder i KiNS. Møteleder er Torleif Lind, IKA Kongsberg

 

Presisering – innsynsverksted:

Med begrepet innsyns/visningsløsning menes i denne sammenhengen et elektronisk verktøy som lar autoriserte brukere få tilgang til informasjon som er lagret i uttrekk etter nedlagte fagsystemer.

Verkstedet skal ikke diskutere innsyn i betydningen betjening av forespørsler om innsyn etter offentleglova, forvaltningsloven eller GDPR.

Flere aktører, både kommersielle og ikke-kommersielle, har utviklet verktøy som kan lese strukturerte data fra arkiv-uttrekk, og presentere informasjonen for saksbehandlere og andre brukere. Det er i liten grad samarbeid eller koordinering mellom disse aktørene.

Hovedmålene for innsynsverkstedet vil være:

 • Etablere et felles begrepsapparat

 • Diskutere mulighetene for et bedre samarbeid om de ulike løsningene i sektoren

 • Identifisere og foreslå løsninger som gir bedre samfunnsøkonomisk gevinst

 • Vurdere opprettelsen av et varig nettverk innenfor fagområdet.

Fagforum for arkivdanning

Fagforumet er allerede et etablert nettverk for rådgivere i kommunearkivinstitusjonene. 

Fagforum for arkivdanning: Verkstedet blir gjennomført som et samarbeid mellom fagforumet og Nucleus AS. Nucelus tar ansvaret for den kommunikasjonsfaglige prosessen. Møteleder er Ole Stian Hovland, IKA Kongsberg. 

 

Fagforumet har diskutert seg frem til en arbeidsskisse for verkstedet:

 

Tema:

 • Vi vil se nærmere på dokumentasjon som skal skapes av barnevernet i kommunene. Vi tenker at problemstillingen kan være: 
  Hvilke oppgaver og prosesser skaper arkiv?

 

Mål:

 • Det første målet er å finne ut hvordan vi kan lage innhold som kan fungere som støtte i veiledningstjenestene våre.

 • I tillegg vil vi se om det er mulig å lage artikler som kan fungere mot andre målgrupper, (siden arkivinstitusjonene har et samfunnsansvar for å formidle generelle demokratiske rettigheter som arkivene skal sikre).

Ledermøte

 

Lukket møte for ledere av KAI-institusjoner. Ledermøte blir med på innledning av språkverkstedet.

bottom of page